Fumi Hirano

รีวิว The Garden of Words | ยามสายฝนโปรยปราย

รีวิว The Garden of Words | ยามสายฝนโปรยปราย

หลังแอนิเมชั่น Your Name โด่งดัง ก็ได้เวลาหยิบงานก่อนของ Makoto Shinkai มาพูดถึง เช่นเรื่องนี้ The Garden of Words หรือ ยามสายฝนโปรยปราย ภาพสวนสวยยามฝนพรำตราตรึงมาก
Back to top button
Close