Isle of Dogs

รีวิว Isle of Dogs เกาะเซ็ตซีโร่หมา | สต็อปโมชั่นเกาะหมาถูกทิ้ง

รีวิว Isle of Dogs เกาะเซ็ตซีโร่หมา | สต็อปโมชั่นเกาะหมาถูกทิ้ง

แอนิเมชันสไตล์สต็อปโมชันอย่าง Isle of Dogs หรือ ไอลย์ ออฟ ด็อกส์ เกาะเซ็ตซีโร่หมา ผลงานกำกับของ Wes Anderson ที่เล่าเรื่องสุนัขที่ถูกจับไปทิ้งของเกาะร้าง
Back to top button
Close