Home Tags บัมเบิ้ลบี

Tag: บัมเบิ้ลบี

รีวิว Bumblebee | กำเนิดใหม่ หุ่นเหลืองจากเมกาทรอน

รีวิว Bumblebee บัมเบิ้ลบี | กำเนิดใหม่ หุ่นเหลืองจากไซเบอร์ทรอน

จะเรียกเป็นภาคแยกหรือเป็นรีบูทก็อาจได้ทั้งสอง Bumblebee หรือชื่อไทย บัมเบิ้ลบี เล่าอีกครั้งถึงจุดเริ่มต้นเยือนโลกของหุ่นยักษ์ Hailee Steinfeld นางเอกคนใหม่