One Take

รีวิว BNK48: One Take | สารคดี Netflix Original เล่าเรื่องเลือกตั้งไอดอล
Movie

รีวิว BNK48: One Take | สารคดี Netflix Original เล่าเรื่องเลือกตั้งไอดอล

วันเทค หรือ BNK48: One Take สารคดีไอดอลเรื่องสองที่เล่าเน้นเรื่องงาน General Election ครั้งแรก หยดน้ำตาและความพยายามของไอดอลที่เล่าผ่านบทสัมภาษณ์และฟุตเทจ
Back to top button
Close